GDPR

Behandling av personuppgifter i TSO enligt GDPR

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen) i kraft. Det innebär bl.a. att vi inte ska behandla fler uppgifter om medlemmarna än vad som är nödvändigt, att alla uppgifter om dessa är riktiga och att de raderas när de inte längre behövs.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är OG Tomas Bolme.

Vilka personuppgifter finns?

I TSO:s dator finns grunddata: 

I medlemsförteckningen finns information om dina personuppgifter: namn, födelsedatum (inte personnummer), adress, telefon, e-postadress och grad. 

I protokollen från råds- och årsmöten förekommer personnamn och TSO:s firmatecknares namn och personnummer.

I ekonomisystemet förekommer personuppgifter om vem som inbetalat eller betalningsmottagare. 

I temporära anmälningslistor till gradgivningar, högtidsdagar och vårfester finns personnamn.

Varför behandlar TSO dina personuppgifter?

Personuppgifter som rör medlem behandlas för att vi ska kunna genomföra verksamheten enligt TSO:s stadgar, för att kunna ge medlemmarna information om verksamheten, kunna sköta bokföring och ekonomisk rapportering. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi tillämpar behörighetsstyrning till system där personuppgifter finns. Det innebär att dina personuppgifter inte ska vara åtkomliga för fler än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna sköta vårt uppdrag. Vi ställer samma krav på leverantörer/samarbetspartners som behöver personuppgifter om dig.

Vilka rättigheter har du som medlem?

Du har 

    • rätt till att få reda på dina egna personuppgifter, dvs. vilka personuppgifter det finns om dig,

    • rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig,

    • rätt till radering och begränsning av dina personuppgifter om de inte behövs i verksamheten,

    • rätt till att få ut dina personuppgifter i standardiserat format och läsbar form (kortfattad, lättbegriplig och utformad med ett tydligt och enkelt språk) för eget bruk eller för din överföring till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportering.

Meddela kansliet om du INTE vill att dina jubileumsuppgifter ska publiceras i TSO:s agenda eller tidningen Nejlikan.

Torsten Mossberg

Ordensskrivare